Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Eliberarea actului de identitate – la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

Acte necesare

  • Cerere tip – pentru eliberare act identitate (faţă-verso);
    Descărcare cerere eliberare act identitate (Anexa 1)
  • Actul de identitate;
  • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de pană la 14 ani, care iși schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
  • Certificatul de naștere/căsătorie/divorț al solicitantului;
  • Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii și poate fi prezentat și în format electronic;
  • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei (plătită la casieria din cadrul Primăriei Cristian);

Observații

  • Documentele se prezintă în original și copie
  • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se eliberează doar titularilor;

ATENŢIE!
Documentele originale se vor restitui titularului.

*Dacă proprietarul spaţiului de locuit este altă persoană, atunci este necesară prezenţa acesteia, cu actul de identitate şi actul de proprietate, pentru a da declaraţia găzduitorului în faţa lucrătorului de la evidenţa persoanelor.

NOTĂ: În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare

Dovada adresei de domiciliu se face cu unul din următoarele documente:
1. Extrasul de carte funciară – cu termen de valabilitate 30 zile. Extrasul CF poate fi:
– extrasul electronic însoțit de certificatul de conformitate dacă este solicitat prin biroul notarului public
– extrasul on-line obținut de către cetățean
– extrasul solicitat de la OCPI cu semnătura și ștampila în original;
2. Contractul de vânzare-cumpărare, autentificat, al unui imobil tip locuinţă;
3. Contract de donaţie, autentificat, al unui imobil tip locuinţă;
4. Contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de donaţie cu clauză de abitaţie, uz sau uzufruct viager pentru un imobil tip locuinţă – caz în care este necesar acordul persoanei care deţine clauza;
5. Contract de schimb de locuinţă – autentificat;
6. Contractul de partaj voluntar – autentificat;
7. Contract de întreţinere sau contract de rentă viageră – autentificat;
8. Certificatul de moştenitor;
9. Hotărâri judecătoreşti – definitive;
10. Autorizaţia de construire a unui imobil tip locuinţă. în cazul în care imobilul nu a fost dat în folosinţă, se vor efectua verificări în teren de către poliţistul de ordine publică;
11. Contractul de construire (pentru locuinţele edificate înainte de anul 1990) însoţit de procesul verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
12. Titlul de proprietate;
13. Adeverinţa eliberată de primării, din care să rezulte că solicitantul figurează în registrul agricol ca titular al unui imobil tip locuință şi teren – cu termen de valabilitate 30 zile;
14. Contractul de închiriere (locaţiune):
– din fondul locativ de stat;
– proprietate a unei persoane fizice – înregistrat la administraţia financiară;
– proprietatea unei persoane juridice – dacă sunt mai mulţi asociaţi (acţionari) este necesar acordul dat de adunarea generală a asociaţilor sau de consiliul de administraţie;
15. Contractul de închiriere – accesoriu al contractului de muncă şi adeverinţa care atestă faptul că solicitantul mai este angajat;
16. Declaraţia de primire în spaţiu, însoţită de actul legal din care rezultă că persoana care face declaraţia este proprietara spaţiului de locuit. declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului de evidenţă sau notarului. pentru mediul rural se poate da şi în faţa poliţistului de la postul de poliţie care va semna şi aplica ştampila.

În cazul în care locuința a fost notificată în Cartea Funciară ca locuință de familie, pentru primirea în spațiu  a unei terțe personae, este necesară prezența ambilor proprietari în vederea luării consimțământului de primire în spațiu.

Sari la conținut
PCC

FREE
VIEW