Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Acordarea vizei de reședință (Flotant)

Acte necesare

 • Cerere tip – pentru înscriere reşedinţă (fată – verso);
  Descărcare cerere înscriere reședință (Anexa 19)
 • Actul de identitate în care urmează a se efectua menţiunea;
 • Actul de identitate al găzduitorului;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • După caz certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, sentința de divorț, certificatele de naștere ale copiilor cu vârstă mai mica de 14 ani, original și copie.

Observații

 • Cererile pentru eliberarea mențiunii privind stabilirea reședinței se depun personal, iar actele de identitate cu mențiunea stabilirii reședinței se eliberează doar titularilor.

IMPORTANT

 1. Actul de identitatate, precum şi actul de spatiu, se vor prezenta în original şi copie xerografiată;
 2. Reședința este acolo unde persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu. Mențiunea de stabilire a reședinței se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an;
  3. *Dacă proprietarul spaţiului de locuit este altă persoană, atunci este necesară prezenţa acestuia, cu actul de identitate şi actul de proprietate, pentru a da declaraţia găzduitorului în faţa lucrătorului de la evidenţa persoanelor.

Dovada adresei de domiciliu se face cu unul din următoarele documente:
1. Extrasul de carte funciară – cu termen de valabilitate 30 zile. Extrasul CF poate fi:
– extrasul electronic însoțit de certificatul de conformitate dacă este solicitat prin biroul notarului public
– extrasul on-line obținut de către cetățean
– extrasul solicitat de la OCPI cu semnătura și ștampila în original;
2. Contractul de vânzare-cumpărare, autentificat, al unui imobil tip locuinţă;
3. Contract de donaţie, autentificat, al unui imobil tip locuinţă;
4. Contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de donaţie cu clauză de abitaţie, uz sau uzufruct viager pentru un imobil tip locuinţă – caz în care este necesar acordul persoanei care deţine clauza;
5. Contract de schimb de locuinţă – autentificat;
6. Contractul de partaj voluntar – autentificat;
7. Contract de întreţinere sau contract de rentă viageră – autentificat;
8. Certificatul de moştenitor;
9. Hotărâri judecătoreşti – definitive;
10. Autorizaţia de construire a unui imobil tip locuinţă. în cazul în care imobilul nu a fost dat în folosinţă, se vor efectua verificări în teren de către poliţistul de ordine publică;
11. Contractul de construire (pentru locuinţele edificate înainte de anul 1990) însoţit de procesul verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
12. Titlul de proprietate;
13. Adeverinţa eliberată de primării, din care să rezulte că solicitantul figurează în registrul agricol ca titular al unui imobil tip locuință şi teren – cu termen de valabilitate 30 zile;
14. Contractul de închiriere (locaţiune):
– din fondul locativ de stat;
– proprietate a unei persoane fizice – înregistrat la administraţia financiară;
– proprietatea unei persoane juridice – dacă sunt mai mulţi asociaţi (acţionari) este necesar acordul dat de adunarea generală a asociaţilor sau de consiliul de administraţie;
15. Contractul de închiriere – accesoriu al contractului de muncă şi adeverinţa care atestă faptul că solicitantul mai este angajat;
16. Declaraţia de primire în spaţiu, însoţită de actul legal din care rezultă că persoana care face declaraţia este proprietara spaţiului de locuit. declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului de evidenţă sau notarului. pentru mediul rural se poate da şi în faţa poliţistului de la postul de poliţie care va semna şi aplica ştampila.

ATENŢIE!
* toate documentele vor fi prezentate numai în original şi simple xerocopii
** nu se acceptă copii legalizate ale documentelor necesare eliberării cărţilor de identitate

În cazul în care locuința a fost notificată în Cartea Funciară ca locuință de familie, pentru primirea în spațiu  a unei terțe personae, este necesară prezența ambilor proprietari în vederea luării consimțământului de primire în spațiu.

Skip to content