Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Eliberare carte de identitate provizorie (CIP) cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

Acte necesare

 • Cerere tip;
  Descărcare cerere eliberare act identitate (Anexa 18)
 • 2 fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă alba de 7 mm;
 • Pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliate în străinătate, original și copii ele filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontier, precum și copii ale acelorași file ale pașaportului strain, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
 • Certificat de naştere, original și copie;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul), original și copie;
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
 • Hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
 • Certificat de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de reședință în România, original şi copie.

Taxe

 • Taxa pentru eliberare C.I.P. în valoare de 1 leu (platita la casieria din cadrul Primăriei Cristian)

Observații

IMPORTANT

 1. Actul de identitatate, precum şi actul de spaţiu, se vor prezenta în original şi copie xerografiată;
 2. *Dacă proprietarul spaţiului de locuit este altă persoană, atunci este necesară prezenţa acestuia, cu actul de identitate şi actul de proprietate, pentru a da declaraţia găzduitorului în faţa lucrătorului de la evidenţa persoanelor.

Dovada adresei de domiciliu se face cu unul din următoarele documente:

1. Extrasul de carte funciară – cu termen de valabilitate 30 zile. Extrasul CF poate fi:
– extrasul electronic însoțit de certificatul de conformitate dacă este solicitat prin biroul notarului public
– extrasul on-line obținut de către cetățean
– extrasul solicitat de la OCPI cu semnătura și ștampila în original;
2. Contractul de vânzare-cumpărare, autentificat, al unui imobil tip locuinţă;
3. Contract de donaţie, autentificat, al unui imobil tip locuinţă;
4. Contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de donaţie cu clauză de abitaţie, uz sau uzufruct viager pentru un imobil tip locuinţă – caz în care este necesar acordul persoanei care deţine clauza;
5. Contract de schimb de locuinţă – autentificat;
6. Contractul de partaj voluntar – autentificat;
7. Contract de întreţinere sau contract de rentă viageră – autentificat;
8. Certificatul de moştenitor;
9. Hotărâri judecătoreşti – definitive;
10. Autorizaţia de construire a unui imobil tip locuinţă. în cazul în care imobilul nu a fost dat în folosinţă, se vor efectua verificări în teren de către poliţistul de ordine publică;
11. Contractul de construire (pentru locuinţele edificate înainte de anul 1990) însoţit de procesul verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
12. Titlul de proprietate;
13. Adeverinţa eliberată de primărie, din care să rezulte că solicitantul figurează în registrul agricol ca titular al unui imobil tip locuință şi teren – cu termen de valabilitate 30 zile;
14. Contractul de închiriere (locaţiune):
– din fondul locativ de stat;
– proprietate a unei persoane fizice – înregistrat la administraţia financiară;
– proprietatea unei persoane juridice – dacă sunt mai mulţi asociaţi (acţionari) este necesar acordul dat de adunarea generală a asociaţilor sau de consiliul de administraţie;
15. Contractul de închiriere – accesoriu al contractului de muncă şi adeverinţa care atestă faptul că solicitantul mai este angajat;
16. Declaraţia de primire în spaţiu, însoţită de actul legal din care rezultă că persoana care face declaraţia este proprietara spaţiului de locuit. Declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului de evidenţă sau notarului. pentru mediul rural se poate da şi în faţa poliţistului de la postul de poliţie care va semna şi aplica ştampila.

ATENȚIE!

În cazul în care locuința a fost notificată în Cartea Funciară ca locuință de familie, pentru primirea în spațiu  a unei terțe personae, este necesară prezența ambilor proprietari în vederea luării consimțământului de primire în spațiu.

Skip to content