Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Eliberarea actului de identitate – la împlinirea vârstei de 14 ani

Acte necesare

 • Cerere tip – pentru eliberare act identitate (faţă-verso);
  Descărcare cerere eliberare act identitate (Anexa 11)
 • Certificat de naştere, original și copie;
 • Hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
 • Certificat de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal al acestuia;
 • Certificat căsătorie părinţi, original și copie;

Taxe

 • Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate în valoare de 7 lei (plătită la casieria din cadrul Primăriei Cristian)

Observații

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se eliberează doar titularilor;
 • În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligația să solicite S.P.C.L.E.P. eliberarea actului de identitate, prezentând documentele de mai sus;
 • Minorul depune cererea însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul sau legal ori de persoana căreia i-a fost încredințat minorul;
 • Actele în original și xerocopie.

ATENȚIE!

Toate documentele vor fi prezentate în original și copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.
O.U.G. NR. 97/2005 PRIVIND EVIDENȚA, DOMICILIUL, REȘEDINȚA ȘI ACTELE DE IDENTITATE ALE CETĂȚENILOR ROMÂNI
Neprezentarea în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani a minorului care are obligația să solicite eliberarea actului de identitate se sancționează cu amendă de la 40 lei la 80 lei – conform O.G. 97/2005 art. 12 alin. (2)

IMPORTANT

 1. Actul de identitatate, precum și actul de spațiu, se vor prezenta în original și copie xerografiată;
 2. *Dacă proprietarul spațiului de locuit este altă persoană, atunci este necesară prezența acestuia, cu actul de identitate și actul de proprietate, pentru a da declarația găzduitorului în fața lucrătorului de la evidența persoanelor.

Dovada adresei de domiciliu se face cu unul din următoarele documente:

 1. Extrasul de carte funciară – cu termen de valabilitate 30 zile. Extrasul CF poate fi:
  – extrasul electronic însoțit de certificatul de conformitate dacă este solicitat prin biroul notarului public
  – extrasul on-line obținut de către cetățean
  – extrasul solicitat de la OCPI cu semnătura și ștampila în original;
  2. Contractul de vânzare-cumpărare, autentificat, al unui imobil tip locuință;
  3. Contract de donație, autentificat, al unui imobil tip locuință;
  4. Contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de donație cu clauză de abitație, uz sau uzufruct viager pentru un imobil tip locuință – caz în care este necesar acordul persoanei care deține clauza;
  5. Contract de schimb de locuință – autentificat;
  6. Contractul de partaj voluntar – autentificat;
  7. Contract de întreținere sau contract de rentă viageră – autentificat;
  8. Certificatul de moștenitor;
  9. Hotărâri judecătorești – definitive;
  10. Autorizația de construire a unui imobil tip locuință. în cazul în care imobilul nu a fost dat în folosință, se vor efectua verificări în teren de către polițistul de ordine publică;
  11. Contractul de construire (pentru locuințele edificate înainte de anul 1990) însoțit de procesul verbal de predare-primire a locuinței sau de recepție preliminară;
  12. Titlul de proprietate;
  13. Adeverința eliberată de primărie, din care să rezulte că solicitantul figurează în registrul agricol ca titular al unui imobil tip locuință și teren – cu termen de valabilitate 30 zile;
  14. Contractul de închiriere (locațiune):
  – din fondul locativ de stat;
  – proprietate a unei persoane fizice – înregistrat la administrația financiară;
  – proprietatea unei persoane juridice – dacă sunt mai mulți asociați (acționari) este necesar acordul dat de adunarea generală a asociaților sau de consiliul de administrație;
  15. Contractul de închiriere – accesoriu al contractului de muncă și adeverința care atestă faptul că solicitantul mai este angajat;
  16. Declarația de primire în spațiu, însoțită de actul legal din care rezultă că persoana care face declarația este proprietara spațiului de locuit. Declarația poate fi dată în fața lucrătorului de evidență sau notarului. pentru mediul rural se poate da și în fața polițistului de la postul de poliție care va semna și aplica ștampila.

ATENȚIE!

* toate documentele vor fi prezentate numai în original și simple xerocopii
** nu se acceptă copii legalizate ale documentelor necesare eliberării cărților de identitate

În cazul în care locuința a fost notificată în Cartea Funciară ca locuință de familie, pentru primirea în spațiu  a unei terțe personae, este necesară prezența ambilor proprietari în vederea luării consimțământului de primire în spațiu.

Skip to content