Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Eliberarea actului de identitate – la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzi sau a renumerotării imobilelor

Acte necesare

 • Cerere tip – pentru eliberare act identitate (faţă-verso);
  Descărcare cerere eliberare act identitate (Anexa 11)
 • Actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
 • Certificatul de naștere, original și copie;
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 • Hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 • Certificat de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie.

Taxe

 • Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate în valoare de 7 lei (plătită la casieria din cadrul Primăriei Cristian)

Observații

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se eliberează doar titularilor;
 • Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligația să solicite S.P.C.L.E.P. care arondează localitatea de domiciliu, eliberarea unei noi cărți de identitate;
 • Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 40 lei la 80 lei – conform O.G. 97/2005 art. 19 alin. (2)
 • Toate documentele vor fi prezentate în original și copii xerox.
 • Documentele originale se vor restitui titularului.

*DACĂ PROPRIETARUL SPAȚIULUI DE LOCUIT ESTE ALTĂ PERSOANĂ, ATUNCI ESTE NECESARĂ PREZENȚA ACESTEIA, CU ACTUL DE IDENTITATE ȘI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARAȚIA GĂZDUITORULUI ÎN FAȚA LUCRĂTORULUI DE LA EVIDENȚA PERSOANELOR.

NOTĂ: În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinatate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediul rural.

Dovada adresei de domiciliu se face cu unul din următoarele documente:
1. Extrasul de carte funciară – cu termen de valabilitate 30 zile. Extrasul CF poate fi:
– extrasul electronic însoțit de certificatul de conformitate dacă este solicitat prin biroul notarului public
– extrasul on-line obținut de către cetățean
– extrasul solicitat de la OCPI cu semnătura și ștampila în original;
2. Contractul de vânzare-cumpărare, autentificat, al unui imobil tip locuință;
3. Contract de donație, autentificat, al unui imobil tip locuință;
4. Contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de donație cu clauză de abitație, uz sau uzufruct viager pentru un imobil tip locuință – caz în care este necesar acordul persoanei care deține clauza;
5. Contract de schimb de locuință – autentificat;
6. Contractul de partaj voluntar – autentificat;
7. Contract de întreținere sau contract de rentă viageră – autentificat;
8. Certificatul de moștenitor;
9. Hotărâri judecătorești – definitive;
10. Autorizația de construire a unui imobil tip locuință. în cazul în care imobilul nu a fost dat în folosință, se vor efectua verificări în teren de către polițistul de ordine publică;
11. Contractul de construire (pentru locuințele edificate înainte de anul 1990) însoțit de procesul verbal de predare-primire a locuinței sau de recepție preliminară;
12. Titlul de proprietate;
13. Adeverința eliberată de primării, din care să rezulte că solicitantul figurează în registrul agricol ca titular al unui imobil tip locuință și teren – cu termen de valabilitate 30 zile;
14. Contractul de închiriere (locațiune):
– din fondul locativ de stat;
– proprietate a unei persoane fizice – înregistrat la administrația financiară;
– proprietatea unei persoane juridice – dacă sunt mai mulți asociați (acționari) este necesar acordul dat de adunarea generală a asociaților sau de consiliul de administrație;
15. Contractul de închiriere – accesoriu al contractului de muncă și adeverința care atestă faptul că solicitantul mai este angajat;
16. Declarația de primire în spațiu, însoțită de actul legal din care rezultă că persoana care face declarația este proprietara spațiului de locuit. declarația poate fi dată în fața lucrătorului de evidență sau notarului. pentru mediul rural se poate da și în fața polițistului de la postul de poliție care va semna și aplica ștampila.

ATENȚIE!
* toate documentele vor fi prezentate numai în original și simple xerocopii
** nu se acceptă copii legalizate ale documentelor necesare eliberării cărților de identitate

În cazul în care locuința a fost notificată în Cartea Funciară ca locuință de familie, pentru primirea în spațiu  a unei terțe personae, este necesară prezența ambilor proprietari în vederea luării consimțământului de primire în spațiu.

Skip to content