Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Eliberarea actului de identitate – pierdere, furt, distrugere sau deteriorare

Acte necesare

 • Cerere tip – pentru eliberare act identitate (faţă-verso);
  Descărcare cerere eliberare act identitate (Anexa 11)
 • Actul de identitate și cartea de alegător, în cazul deteriorării / distrugerii
 • Certificatul de naştere, original şi copie;
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • Hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
 • Certificat de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • Un document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identitaţii (carte de alegător, paşaport, permis de conducere, în termen de valabilitate etc);
 • În cazul furtului – adeverinţa de la secţia de poliţie unde a fost declarat furtul.

Taxe

 • Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate în valoare de 7 lei (plătită la casieria din cadrul Primăriei Cristian)

Observații

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se eliberează doar titularilor;

În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate cetățenii sunt obligați să solicite în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situațiile de mai sus, SPCLEP care arondează localitatea de domiciliu eliberarea unei noi cărți de identitate.

În situația în care solicitantul nu se află în țară mandatarul va prezenta procura pe care se află fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referire expresă la obiectul mandatului.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancţionează cu amendă de la 40 lei la 80 lei – conform O.G. 97/2005 art. 19 alin. (2)

ATENŢIE!
Toate documentele vor fi prezentate În original și copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.

*DACĂ PROPRIETARUL SPAŢIULUI DE LOCUIT ESTE ALTĂ PERSOANĂ, ATUNCI ESTE NECESARĂ PREZENŢA ACESTEIA, CU ACTUL DE IDENTITATE ŞI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARAŢIA GĂZDUITORULUI ÎN FAŢA LUCRĂTORULUI DE LA EVIDENŢA PERSOANELOR.

NOTA: În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinatate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediul rural.

Dovada adresei de domiciliu se face cu unul din următoarele documente:
1. Extrasul de carte funciară – cu termen de valabilitate 30 zile. Extrasul CF poate fi:
– extrasul electronic însoțit de certificatul de conformitate dacă este solicitat prin biroul notarului public
– extrasul on-line obținut de către cetățean
– extrasul solicitat de la OCPI cu semnătura și ștampila în original;
2. Contractul de vânzare-cumpărare, autentificat, al unui imobil tip locuinţă;
3. Contract de donaţie, autentificat, al unui imobil tip locuinţă;
4. Contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de donaţie cu clauză de abitaţie, uz sau uzufruct viager pentru un imobil tip locuinţă – caz în care este necesar acordul persoanei care deţine clauza;
5. Contract de schimb de locuinţă – autentificat;
6. Contractul de partaj voluntar – autentificat;
7. Contract de întreţinere sau contract de rentă viageră – autentificat;
8. Certificatul de moştenitor;
9. Hotărâri judecătoreşti – definitive;
10. Autorizaţia de construire a unui imobil tip locuinţă. în cazul în care imobilul nu a fost dat în folosinţă, se vor efectua verificări în teren de către poliţistul de ordine publică;
11. Contractul de construire (pentru locuinţele edificate înainte de anul 1990) însoţit de procesul verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
12. Titlul de proprietate;
13. Adeverinţa eliberată de primării, din care să rezulte că solicitantul figurează în registrul agricol ca titular al unui imobil tip locuință şi teren – cu termen de valabilitate 30 zile;
14. Contractul de închiriere (locaţiune):
– din fondul locativ de stat;
– proprietate a unei persoane fizice – înregistrat la administraţia financiară;
– proprietatea unei persoane juridice – dacă sunt mai mulţi asociaţi (acţionari) este necesar acordul dat de adunarea generală a asociaţilor sau de consiliul de administraţie;
15. Contractul de închiriere – accesoriu al contractului de muncă şi adeverinţa care atestă faptul că solicitantul mai este angajat;
16. Declaraţia de primire în spaţiu, însoţită de actul legal din care rezultă că persoana care face declaraţia este proprietara spaţiului de locuit. declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului de evidenţă sau notarului. pentru mediul rural se poate da şi în faţa poliţistului de la postul de poliţie care va semna şi aplica ştampila.

ATENŢIE!
* toate documentele vor fi prezentate numai în original şi simple xerocopii
** nu se acceptă copii legalizate ale documentelor necesare eliberării cărţilor de identitate

În cazul în care locuința a fost notificată în Cartea Funciară ca locuință de familie, pentru primirea în spațiu  a unei terțe personae, este necesară prezența ambilor proprietari în vederea luării consimțământului de primire în spațiu.

Skip to content