Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Asistență socială

Scopul Compartimentului de Asistență Socială este prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

Compartimentul de Asistență Socială are următoarele atribuții majore: acordarea beneficiilor sociale, realizarea demersurilor necesare pentru accesarea de către persoanele din comunitate a beneficiilor și serviciilor sociale, exercitarea calității de autoritate tutelară din cadrul primăriei, atribuții privind protecția și promovarea copilului.

Chestionar - Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale

Completează online

 • Legea 272/2004 privind protecția și promovarea copilului, republicată
 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată
 • Legea 466/2004 privind Statutul asistentului social, actualizată
 • Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată
 • Ordonanța de urgență 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată
 • Hotărârea de Guvern nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea
 • Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare și Normele de aplicare a acesteia
 • Codul civil și Codul de procedură civila
 • Legea 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de laptele matern, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea planului de individualizat de protecție
 • Ordinul 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
 • Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată

PRESTAȚII ȘI BENEFICII SOCIALE ACORDATE DE COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Acte necesare pentru acordarea alocației de stat ( doar pentru cazurile în care părinții nu beneficiază de indemnizația pentru concediu de creștere a copilului)

 •  cerere tip – completată și semnată OBLIGATORIU de ambii părinți
 •  certificat de căsătorie- original și copie, sau după caz, orice acte care să dovedească identitatea sau calitatea solicitantului în original și copie xerox: sentința de divorț, hotărâre de încredințare a minorului;
 •  certificatul de naștere al copilului – original și copie
 •  cărțile de identitate ale părinților –original și copie
 • extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat- pe numele titularului de cerere sau copie conform cu originalul.

Alocațiile de stat pentru copii născuți în statele membre UE

Pentru familiile care sunt sau au fost plecate într-una din țările membre UE se atașează la dosar și copii după actele de rezidență din țările respective, pentru toți membrii familiei (ex Carta D Identita pentru Italia și Codice Fiscale, Certificado de Registro de Ciudadano de la Union pentru Spania), se completează și anexa cu informații suplimentare UE.

Indemnizația pentru creșterea copilului/stimulent de inserție/alocație de stat

Beneficiază persoanele care, în ultimul an anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului,.

 • cererea pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/ stimulentului de inserție
 • actul de identitate al solicitantului (copie și original).
 • actul de identitate al celuilalt părinte (copie și original).
 • certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie și original).
 • certificatul de căsătorie (copie și original).
 • extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat- pe numele titularului de cerere sau copie conform cu originalul.
 • adeverință salariat cu veniturile nete realizate de solicitant în ultimele 24 de luni anterior nașterii copilului. În cazul solicitării stimulentului de inserție adeverință de reluare a activității profesionale.
 • decizie de suspendare contract de muncă, original sau copie conform cu originalul. În cazul solicitării stimulentului de inserție decizie de reluare a activității profesionale.

Dosarul se depune după terminarea concediului de maternitate (obligatoriu fiind 42 de zile de la naștere) în termen de 60 zile lucrătoare.

Ajutorul social se acordă familiilor și persoanelor singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat stabilit prin lege.

Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință ISR a cărui valoare este stabilită prin lege la 500 LEI.

Nivelurile pentru Venitul Minim Garantat sunt următoarele:

 • Persoana singură = 0.283 x ISR = 142 lei;
 • Familia formată din 2 persoane = 0.510 x ISR = 255 lei;
 • Familia formată din 3 persoane = 0.714 x ISR = 357 lei;
 • Familia formată din 4 persoane = 0.884 x ISR = 442 lei;
 • Familia formată din 5 persoane = 1.054 x ISR = 527 lei;
 • Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, ajutorul social se mărește cu 0.073 x ISR.

Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență între nivelurile menționate mai sus și venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

Documente necesare pentru obținerea ajutorului social, conform legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat:

 • Cererea – declarația pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia;
 • Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (cărți/buletine de identitate, certificate de naștere, inclusiv pentru copii, certificat de căsătorie), original și copii xerox;
 • Sentință judecătorească de divorț rămasă definitivă, hotărâre de încredințare sau plasament familial, hotărâre de stabilire domiciliu minori, dispoziție de instituire a tutelei sau curatelei;
 • Acte doveditoare din care să rezulte veniturile familiei din luna precedentă:
  • adeverință de salariu eliberată de angajator cu venitul net;
  • cupon de pensie;
  • talon de șomaj;
  • talon de plată pensie întreținere;
  • cupon de plată ajutor pentru  persoanele cu handicap.
 • Adeverință eliberată de A.J.O.F.M Râșnov din care să rezulte că sunt în căutarea unui loc de muncă, pentru persoanele apte de muncă;
 • Certificat medical de constatare a capacității de muncă, emis de Comisia de expertiză a capacității de muncă, pentru persoanele cu afecțiuni medicale;
 • Certificat de handicap pentru persoanele cu grad de handicap stabilit potrivit Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Adeverințe de elev ( din care să rezulte că frecventează școala și dacă are bursă, cuantumul și felul acesteia);
 • Adeverință eliberată de către A.N.A.F cu privire la veniturile realizate.

În cazul modificărilor situației familiale, a veniturilor, etc. se va depune Cererea-declarație varianta scurtă

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

 • Bunuri imobile
  • Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești;
  • Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală.
 • Bunuri mobile*         
  • Autoturism/Autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
  • Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
  • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
  • Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare  pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei ,,Delta Dunării”;
  • Utilaje agricole: tractor, combină, autopropulsată;
  • Utilaje de prelucrare agricolă: presa de ulei, moară de cereale;
  • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.
  • *) Aflate în stare de funcționare
 • Depozite bancare
  • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
 • Terenuri/animale și/sau păsări                                                       
  • Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Acordarea alocației pentru susținerea familiei are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii.

Familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară, beneficiază de alocație în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale și nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru, care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

PLAFOANE – conform Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare:

Pentru familia al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv (200 lei/pers), cuantumul alocației  pentru susținerea familiei este :

 • 82 lei pentru familia cu un singur copil;
 • 164 lei pentru familia cu  2 copii;
 • 246 lei pentru familia cu 3 copii;
 • 328 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți;

Pentru familia al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează  peste 0,40 ISR (200 lei/pers) și până la 1,06 ISR (530 lei/pers), cuantumul alocației pentru susținerea familiei este:

 • 75 lei pentru familia cu un singur copil;
 • 150 lei pentru familia cu  2 copii;
 • 225 lei pentru familia cu 3 copii;
 • 300 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți;

Pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv (200lei/pers), cuantumul alocației  pentru susținerea familiei este :

 • 107 lei pentru familia cu un singur copil;
 • 214 lei pentru familia cu  2 copii;
 • 321 lei pentru familia cu 3 copii;
 • 428 pentru familia cu 4 copii și mai mulți;

Pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează  peste 0,40 ISR (200 lei/pers) și până la 1,06 ISR (530 lei/pers), cuantumul alocației pentru susținerea familiei este :

 • 102 lei pentru familia cu un singur copil;
 • 204 lei pentru familia cu  2 copii;
 • 306 lei pentru familia cu 3 copii;
 • 408 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

Documente necesare în vederea acordării  alocației pentru susținerea familiei

 1. Declarația pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia link către formular;
 2. Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (cărți/buletine de identitate, certificate de naștere, inclusiv pentru copii, certificat de căsătorie), original și copii xerox;
 3. Sentința judecătorească rămasă definitivă, hotărâre de încredințare sau plasament familial, dispoziție de instituire a tutelei, hotărâre judecătorească pentru persoanele care execută o pedeapsă mai mare de 30 de zile, hotărâre judecătorească prin care soțul/soția este declarat dispărut(ă);
 4. Adeverință de elev (din care să rezulte că frecventează școala și dacă are bursă, cuantumul și felul acesteia precum și numărul absențelor nemotivate);
 5. Actele doveditoare din care să rezulte veniturile familiei în luna precedentă;
 • adeverința de salariu eliberată de angajator, cu venitul net;
 • talon de pensie;
 • talon de șomaj;
 • talon de plata-pensie de întreținere;
 • extras de cont (opțional).

Plafonul de acordare – 530 lei/pers.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării alocației de susținere a familiei

 • Bunuri imobile                                                                                  
  • Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești;
  • Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală.
 • Bunuri mobile*         
  • Autoturism/Autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
  • Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
  • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
  • Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare  pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei ,,Delta Dunării”;
  • Utilaje agricole: tractor, combină, autopropulsată;
  • Utilaje de prelucrare agricolă: presa de ulei, moară de cereale;
  • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.
  • *) Aflate în stare de funcționare
 • Depozite bancare                                                                              
  • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
 • Terenuri/animale și/sau păsări                                                       
  • Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

În baza Ordonanței Guvernului nr.70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificată și completată de Ordonanța nr. 27/27.08.2013, și ale H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG. nr.70/2011, familiile și persoanele singure din comuna Cristian, al căror venit net mediu lunar pe membru de familie nu depășește 750 lei, pot depune cereri și declarații pe propria răspundere pentru sezonul rece noiembrie – martie al fiecărui an, pentru acordarea ajutorului cu:

 • gaze naturale;
 • combustibili solizi sau petrolieri (lemne);
 • energie electrică.

Cererile se pot depune începând cu luna octombrie a fiecărui an.

Cuantumul lunar al ajutorului de încălzire acordat pe categorii de venituri link către listă

Acte necesare

Conform legii, Cererea și Declarația pe proprie răspundere va fi însoțită de acte doveditoare, care atestă componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, privind locuința sau bunurile deținute.

 • Copie factura Distrigaz în cazul acordării ajutorului de încălzire cu gaze naturale sau factura Electrica în cazul acordării ajutorului de încălzire cu energie electrică;
 • Copie acte de identitate pentru toți membrii familiei: B.I/C.I cu adresa pentru imobilul pentru care se solicita  ajutorul, respectiv certificat naștere pentru copiii sub 14 ani;
 • Copie xerox după actul de proprietate, certificat moștenitor/contract de vânzare – cumpărare/contract de închiriere/contract  de donație/contract cu clauză de abitație/contract de comodat/contractul de întreținere sau împuternicire notarială din partea proprietarului din care să rezulte acordul acestuia privind solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței;
 • Pentru minorii cu vârsta sub 14 ani care locuiesc doar cu un singur părinte sau locuiesc  împreună cu bunicii fără a exista o hotărâre judecătorească privind încredințarea minorilor, pentru aceștia se va prezenta declarație pe proprie răspundere a părintelui/părinților că minorii în cauză locuiesc la domiciliul bunicilor  sau se află în grija celuilalt părinte, motivând situația existentă.
 • Acte privind veniturile nete din luna anterioară depunerii cererii:
  • adeverință de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă;
  • cupoane de pensii;
  • cupoane indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
  • cupoane indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap;
  • alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare;
  • acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părți sociale, renta/subvenție agricolă, etc.

Conform Ordonanței de Urgență nr.14/11.05.2016 de modificare a Legii nr. 248/2015 având următorul cuprins:

„Stimulentele educaționale se acordă copiilor din familii defavorizate în condițiile în care sunt îndeplinite cumulativ, următoarele criterii:

 • copilul este înscris într-o unitate de învățământ preșcolar, conform Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările ulterioare;
 • venitul lunar pe membru de familie este până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare.”, respectiv 284 lei.

Documente necesare pentru acordarea de tichete sociale pentru grădiniță

 1. Cerere tip;
 2. Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (cărți/buletine de identitate, certificate de naștere, inclusiv pentru copii, certificat de căsătorie), original și copii;
 3. Sentință judecătorească rămasă definitivă, hotărâre de încredințare sau plasament familial, dispoziție de instituire a tutelei;
 4. Hotărâre judecătorească pentru  persoanele care execută o pedeapsă mai mare de 30 de zile, hotărâre judecătorească  prin care soțul/soția este declarat dispărut(a);
 5. Adeverința de la  unitatea de învățământ preșcolar (din care să rezulte că frecventează în mod regulat grădinița);
 6. Actele doveditoare din care să rezulte veniturile nete lunare a familiei  în luna precedentă:
 • adeverință de salariu eliberată de angajator, de organele fiscale sau alte autorități competente;
 • cupon  de pensie;
 • talon de șomaj;
 • talon de plată pensie de întreținere;
 • decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor;
 • mandat poștal de plată;
 • adeverința ANAF cu veniturile impozabile pentru anul în curs, pentru persoanele majore din familie, apte de muncă care nu realizează venituri.
 1. Preluarea cererii, verificare documente și întocmire anchete sociale în vederea completării dosarului necesar evaluării complexe de către Comisia de handicap, pentru obținerea certificatului de handicap
 2. Angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoana care deține certificat de handicap grav cu asistent personal
 3. Preluarea cererii, verificare documente și întocmire anchete sociale, necesare pentru depunerea dosarului la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov pentru obținerea rovinietei gratuite pentru persoana cu handicap sau însoțitorul acesteia
 4. Eliberarea legitimației tip de parcare pe locurile speciale de parcare destinate persoanelor cu handicap pentru persoana cu handicap sau însoțitorul acesteia.
 5. Anchetă socială în vederea admiterii în centre publice rezidențiale sau de zi
 1. monitorizarea și analizarea situației copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și a modului de respectare a drepturilor copiilor;
 2. identificarea copiilor și familiilor care se află într-o situație de dificultate (abandon, violență în familie, abuz, absenteism/abandon școlar, comportament deviant);
 3. identificarea situațiilor de risc la care este supus copilul și care impun acordarea de servicii și beneficii;
 4. elaborarea documentației necesare pentru acordarea serviciilor și acordarea acestor servicii în condițiile legii;
 5. acordarea de servicii și/sau prestații sociale, pe baza planului de servicii, în vederea prevenirii abuzului, neglijării, exploatării, a oricăror forme de violența asupra copilului și a separării copilului de familia sa, implicând reprezentantul legal al copilului si copilul (in funcție de vârsta și gradul de maturitate);
 6. efectuarea de vizite periodice la domiciliul familiilor și copiilor care beneficiază de servicii;
 7. monitorizarea situației cazurilor aflate în evidență avându-se în vedere modul de implementare a obiectivelor stabilite în planul de servicii în vederea prevenirii abuzului, neglijării, exploatării, a oricăror forme de violența asupra copilului și a separării copilului de familie;
 8. monitorizarea lunară pentru o perioadă de minim 6 luni a evoluției dezvoltării copilului și modului în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;
 9. monitorizarea trimestrială a evoluției copilului față de care a fost instituită tutela ca formă de protecție alternativă;
 10. identificarea cazurilor copiilor ai căror părinți se află la muncă în străinătate, precum și a celor care au revenit în țară după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți mai mare de un an;
 11. acordare de servicii constând în suport, informare, consiliere, evaluarea riscurilor în familiile cu copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;
 12. derularea de campanii de informare în vederea conștientizării de către părinți a riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în străinătate și informării părinților cu privire la obligațiile ce le revin;
 13. consilierea si informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 14. formularea de propuneri în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecție specială față de copil dacă  se constată ca menținerea copilului alături de părinții săi nu este posibilă sau este constatată o situație de risc major/pericol și transmiterea documentației necesare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;
 15. colaborarea cu instituțiile medicale, poliția și alte autorități în vederea realizării demersurilor pentru înregistrarea nașterii copiilor părăsiți în maternitate și a copiilor găsiți;
 16. consilierea copiilor cu absenteism școlar, colaborarea cu școlile în vederea prevenirii și combaterii abandonului școlar și a absenteismului școlar;
 17. asigurarea și aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și a comportamentului delincvent;
 18. monitorizarea cazurilor de violență în familie din unitatea teritorială deservită;
 19. preluarea notelor de informare de la părinți, centralizarea trimestrială a situației copiilor care prestează activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modelling și transmiterea informațiilor către fiecare direcție generală de asistență socială și protecția copilului din unitatea administrativ-teritorială în care copilul desfășoară activitatea;
 20. monitorizarea relațiilor personale ale copilului cu părintele la care nu locuiește în mod statornic (pe o durată de până la 6 luni), la solicitarea scrisă a acestui părinte, atunci când părintele la care copilul locuiește împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălalt părinte;
 21. realizarea anchetelor sociale necesare întocmirii dosarelor de bursă școlară de ajutor social/rechizite/sprijin financiar acordat în cadrul Programului național „Bani de liceu”;
 22. distribuirea de lapte praf gratuit pentru sugarii cu vârste cuprinse între 0 si 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.
 23. Efectuare de anchete sociale/rapoarte de monitorizare pentru încadrare/reîncadrare minori în grad de handicap și pentru orientare școlară și profesională.
 1. Pentru protecția copiilor și a familiei
  • Efectuare anchete sociale la solicitarea instanțelor judecătorești și a Birourilor Notariale, în cauzele având ca obiect divorț cu copii;
  • Efectuare de anchete sociale la solicitarea Instanțelor judecătorești, în cauzele având ca obiect: acordare ajutor public judiciar, delegare autoritate părintească în perioada în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate și în toate cauzele civile și penale în care sunt implicați minori.
  • În aceste cazuri, la solicitarea instanțelor judecătorești, a Birourilor Notariale se efectuează deplasări și verificări în teren la adresele indicate, se discută cu părțile implicate în proces și, după caz: cu persoanele cu care locuiesc, familie, vecini, administratorul imobilului etc.
  • În vederea efectuării anchetei sociale sunt necesare prezentarea următoarelor documente: actele de identitate ale părților implicate în proces și ale persoanelor care locuiesc cu aceștia, adeverință de venituri pentru părți și pentru persoanele cu care locuiesc, acte medicale și orice alte acte  necesare solicitate de instanță în funcție de

  Pentru protecția persoanelor vârstnice:

  • Efectuare anchete sociale (fișe socio-medicale geriatrice) pentru internarea persoanelor vârstnice sau a persoanelor care necesită îngrijire și protecție socială în centrele specializate (cămine de bătrâni, centre socio-medicale, centre sociale).
  • Asistare persoane vârstnice la notariat, la încheierea contractelor de întreținere. La solicitarea notariatelor, persoanele vârstnice care încheie contracte de întreținere sunt asistate la încheierea acestor acte juridice;

  La solicitarea scrisă a Birourilor Notariale și în baza documentelor atașate de acestea, se emite dispoziția pentru numire curator, în vederea asistării/reprezentării minorilor și a persoanelor puse sub interdicție prin hotărâre judecătorească, pentru încheierea unor acte de dispoziție: dezbateri succesorale, contracte de vânzare-cumpărare, primire prin donație a unor bunuri etc.

 1. Acordarea de premii pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie aprobate prin HCL 56/2017

Acte necesare: cerere și documente doveditoare

 1. Acordarea de premii pentru elevi și sportivi cu rezultate deosebite aprobate prin HCL 160/2017.

Acte necesare:

Cerere și documente doveditoare

 1. Acordarea stimulent financiar pentru constituirea familiilor aprobate prin HCL 23/2018.

Cerere-tip și documente doveditoare

 1. Acordarea tichetelor sociale „Respect” unor categorii vulnerabile de populație aprobată prin HCL 57/2017, modificată prin HCL 166/2018

Acte necesare:

Cerere-tip și documente doveditoare

 1. Acordarea unor tichete sociale pentru nou-născuți aprobate prin HCL 121/2017

Acte necesare:

Cerere-tip și documente doveditoare

 1. Acordarea ajutoarele de urgență în baza Legii nr. 416/2001, actualizată și conform HCL 185/23.11.2017.

Cerere-tip și listă documente

Contact

Piața Libertății nr. 1, Comuna Cristian, Jud. Brașov

Program

Luni - Miercuri:
09:00–12:00, 14:00–16:00
Joi:
09:00–12:00, 16:00–18:00
Vineri:
Nu se lucrează cu publicul.

Sari la conținut
PCC

FREE
VIEW