Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Nr. înreg.Dată proiectConținut pe scurt al proiectului de hotărâre Inițiator
1.       2022-01-06Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii dezvoltare din cadrul bugetului local al comunei Cristian pentru anul 2021 din excedentul existent în bugetul localității CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
2.       2022-01-28Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 15.12.2021Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
3.       2022-01-28Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 06.01.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
4.       2022-01-28Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Cristian pentru perioada februarie 2022-aprilie 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
5.       2022-01-28Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2021 de către Primarul și Viceprimarul comunei Cristian, în timpul anului 2022Viceprimarul comunei Cristian, Octavian BUTA
6.       2022-01-28Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul Public de Salubrizare Cristian la nivelul comunei Cristian, pentru anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
7.       2022-01-28Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii închirierii spațiului situat în Cristian, str. Lungă, nr. 28, jud. Brașov, d-lui Filip Ilie AlinPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
8.       2022-01-28Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a localității Cristian ce va funcționa în anul 2022-2023Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
9.       2022-01-28Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Cristian, județul Brașov, pentru anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
10.   2022-01-28Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 2 din componența imobilului cu adresă administrativă strada Lungă, nr. 17 ce aparține fondului locativ al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
11.   2022-01-28Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de SC Dorobeiul SRL pentru servicii de apă potabilă și de epurare ape uzate (canalizare) la nivelul comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
12.   2022-01-28Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din comuna Cristian, jud. BrașovPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
13.   2022-01-28Proiect de hotărâre privind repartizarea costurilor generate de activitatea de transport public între bugetele UAT-urilor ce împart același traseuPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
14.   2022-01-28Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a statului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
15.   2022-01-28Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice de dezlipire în 2 loturi a imobilului teren proprietate comuna Cristian, înscris în CF nr. 102673 a localității Cristian, în suprafață de de 522 mpPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
16.   2022-01-28Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Cristian a imobilului teren identificat în CF nr. 103305 sub nr. top 886/66, în vederea înscrierii dreptului de superficie d-nei Nechita Mirela în calitate de moștenitoare a defunctului Stanciu Dumitru conform HCL nr. 145/25.11.2021Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
17.   2022-01-28Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni în domeniul serviciilor sociale la nivelul comunei Cristian în anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
18.   2022-01-28Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și stabilirea salariului de bază, pentru personalul angajat în cadrul Serviciului Public de Salubrizare Cristian pentru anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
19.   2022-01-28Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor ce se vor acorda în anul 2022 către SC DOROBEIUL SRL reprezentând ajutorul de minimis individual pentru acoperirea diferențelor de tarif la apă potabilă și canalizarePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
20.   2022-01-28Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri proprietate privată a comunei Cristian, către Serviciul Public de Salubrizare CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
21.   2022-02-07Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul de ”Modernizare drum de acces Schit, localitatea Cristian, comuna Cristian, județul Brașov”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
22.   2022-02-07Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul de ”Sistematizare rețele canalizare pluvială, comuna Cristian, județul BrașovPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
23.   2022-02-07Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 127/28.10.2021, privind aprobarea cererii de finantare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul de”Extindere rețele canalizare în comuna Cristian, județul Brașov, în scopul preluării apelor uzate menajere și pluviale din cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, precum și pe strada Câmpului”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
24.   2022-02-07Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul de”Amenajare străzi-asfaltare str. Nisipului(II,III, IV), str. Frații Buzești, str. Alexandru Ioan Cuza, Str. Vlad Țepeș, localitatea Cristian, comuna Cristian, județul Brașov”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
25.   2022-02-07Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației a proiectului privind obiectivul de ”Înființare rețea canalizare pluvială în cartierul Tineretului, comuna Cristian, județul Brașov”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
26.   2022-02-23Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 28.01.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
27.   2022-02-23Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 07.02.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
28.   2022-02-23Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Cristian, jud. Brașov pentru anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
29.   2022-02-23Proiect de hotărâre privind privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
30.   2022-02-23Proiect de hotărâre privind privind aprobarea utilizării sumei din excedentul bugetului local, înregistrat la sfârșitul anului 2021Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
31.   2022-02-23Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei din excedentul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții înregistrat la sfârșitul anului 2021Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
32.   2022-02-23Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru Trimestrul III al anului 2020 pentru bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvențiiPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
33.   2022-02-23Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru Trimestrul IV al anului 2020 pentru bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvențiiPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
34.   2022-02-23Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru Trimestrul I al anului 2021 pentru bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvențiiPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
35.   2022-02-23Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru Trimestrul II al anului 2021 pentru bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvențiiPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
36.   2022-02-23Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru Trimestrul III al anului 2021 pentru bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvențiiPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
37.   2022-02-23Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru Trimestrul IV al anului 2021 pentru bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvențiiPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
38.   2022-02-23Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Cristian, jud. Brașov, a imobilului teren cu indicativ cadastral DE98, în vederea înscrierii provizorii în Cartea Funciară în favoarea comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
39.   2022-02-23Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de actualizare a datelor de carte funciară prin documentații tehnice de ,,Primă înscriere” a unor imobile străzi ce aparțin Domeniului Public al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
40.   2022-02-23Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Cristian, jud. Brașov a imobilului teren înscris în CF 105236, nr. top 883/2/2 în suprafață de 343 mp în vederea înscrierii provizorii în Cartea Funciară în favoarea comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
41.   2022-02-23Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii închirierii imobilului apartament situat în Cristian, str. Lungă, nr. 28, jud. Brașov, d-nei Dăneț ManuelaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
42.   2022-02-23Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de SC Dorobeiul SRL pentru servicii de apă potabilă și de epurare ape uzate(canalizare) la nivelul comunei Cristian;Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
43.   2022-02-23Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a Declarației de renunțare autentificată sub nr. 60/04.01.2022 la Dr. Crăciun Nicușor și trecerea terenului cu destinația drum în domeniul public al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
44.23.02.2022Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a Declarației de renunțare autentificată sub nr. 120/02.02.2022 la BNP Milu Călin Petru și trecerea terenului cu destinația drum în domeniul public al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
45.29.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 23.02.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
46.29.03.2022Proiect de hotărâre privind desemnarea a unui număr de 2 (doi) consilieri locali membrii în cadrul comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
47.29.03.2022Proiect de hotărâre privind premierea elevilor și sportivilor din comuna Cristian care au obținut rezultate deosebite în anul 2021Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
48.29.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice de dezlipire în 5 (cinci) loturi a imobilului teren proprietate comuna Cristian, înscris în CF nr. 105626 a localității Cristian, în suprafață de 5405 mpPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
49.29.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de actualizare a datelor de carte funciară prin documentația tehnică de “Primă înscriere” a imobilulului teren intravilan cu destinația drum compus din două tronsoane în suprafață de 3181 mp, cu denumire administrativă strada Andrei MureșanuPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
50.29.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de actualizare a datelor de carte funciară prin documentația tehnică de “Primă înscriere” a imobilulului teren intravilan cu destinația drum în suprafață de 2083 mpPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
51.29.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Infrastructură pentru vehicule de transport nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Cristian”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
52.29.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii închirierii spațiului situat în Cristian, str. Lungă, nr. 28, jud. Brașov, societății Rozanet Com SRLPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
53.29.03.2022Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din comuna CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
54.29.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Cristian, pentru anul școlar 2021-2022, semestrul IIPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
55.29.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul comunei Cristian a programelor sportive și a Regulamentului privind criteriile de acordare a finanțării proiectelor sportive de drept public, de drept privat, echipe și sport individual din comuna Cristian, județul BrașovPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
56.29.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul comunei Cristian a proiectelor culturale și a Ghidului solicitantului pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturalePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
57.29.03.2022Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a Declarației de renunțare autentificată sub nr. 4373/17.11.2021 la Dr. Crăciun Nicușor și trecerea terenului cu destinația drum în domeniul public al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
58.29.03.2022Proiect de hotărâre privind acceptarea Ofertei de Donație autentificată sub nr. 2205/27.10.2021 la BNP-Cobelschi Ana-Mihaela și trecerea în domeniul public cu destinația drum a imobilului donat de către societatea Izolații Stabil Construct S.R.LPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
59.29.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de aprovizionare a populației comunei Cristian cu principalele produse agroalimentare raționalizate în caz de mobilizare de războiPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
60.29.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol precum și măsurile pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricolPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
61.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de alipire a 2 (două) imobile terenuri înscrise în Cartea Funciară a localității Cristian nr. 100203 și 101401-proprietate comuna CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
62.29.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de RPL Ocolul Silvic Bucegi-Piatra Craiului R.A. pentru administrarea pădurilor aflate în proprietatea comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
63.29.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul de investiții ”Extindere rețea de distribuție gaze naturale pe o lungime de 10 km în comuna Cristian”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
64.13.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 29.03.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
65.13.04.2022Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a Declarației de renunțare înregistrată sub nr. 25/04.02.2022 împreună cu Încheierea de Rectificare nr. 01/07.01.2022 și Încheierea de rectificare nr. 08/02.03.2022 autentificate la Dr. Crăciun Nicușor și trecerea terenului cu destinația drum în Domeniul Public al com. CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
66.13.04.2022Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la Domeniul Privat al comunei Cristian, jud. Brașov, a imobilului teren cu nr. top 797/3-loc de casă, cu adresa administrativă str. Lungă nr. 176, în vederea înscrierii în Cartea Funciară în favoarea comunei Cristian- Domeniul PrivatPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
67.13.04.2022Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 50/29.03.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici al obiectivului de investiții: INFRASTRUCTURA PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN LOCALITATEA COMUNA CRISTIANPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
68.13.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor diferențiate, distincte, pentru gestionarea deșeurilor de către beneficiarii Serviciului Public de Salubrizare CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
69.13.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Cristian pentru perioada 2021 – 2027Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
70.13.04.2022Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de actualizare Plan Urbanistic General GIS al comunei Cristian, jud. BrașovPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
71.13.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobare Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, contul de profit și pierdere, aprobare Situație financiară anuală pentru anul 2021, întocmite de către SC Dorobeiul SRLPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
72.13.04.2022Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de dezoltare intercomunitară ISO MEDIU in domeniul salubrizării localităților din județul Brașov pentru atribuirea drepturilor și obligațiilor de monitorizare și control a contractelor încheiate în domeniul salubrizării în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediuPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
73.13.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii închirierii spațiului situat în Cristian, str. Piața libertății nr. 22, jud. Brașov, către SC Toma Dental Clinic SRLPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
74.13.04.2022Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I. SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip- Construire creșă medie, sat Cristian, comuna Cristian, jud. BrașovPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
75.13.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobare a trecerii din Domeniul Public al Statului a drumurilor forestiere Muncitorul Cristian, Joader și Valea Hotarului, neînscrise în Cartea Funciară, în Domeniul Public al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
76.13.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vunerabilePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
77.13.04.2022Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere în Registrul Agricol pentru anul 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activitățiPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
78.13.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini în vederea demarării achiziției de toalete mixte automate racordabileConsilier local Dragoș COTICIU și consilier local Mihai GRAPĂ
79.12.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Cristian în parteneriatul cu Municipiului Braşov în calitate de lider de parteneriat și UAT-uri din Zona Metropolitană Brașov în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - COMPONENȚA C10 – FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă (Sub-investițiile I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) și investiția I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, precum și a Acordului de parteneriat încheiat unități administrativ teritoriale din Zona Metropolitană BrașovPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
80.12.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă (Sub-investițiile I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), și aprobarea proiectului ”ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC - AUTOBUZE NEPOLUANTE – ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAȘOV”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
81.12.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT CRISTIAN în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă, Sub-investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană și aprobarea proiectului ”REALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONEI METROPOLITANE BRAȘOV”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
82.12.05.2022Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 70/13.04.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I”S.A a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Proiect tip- Construire creșă medie, sat Cristian, comuna Cristian, județul Brașov”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
83.12.05.2022Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Cristian pentru perioada
mai 2022- iulie 2022
Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
84.19.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de desemnare a unui număr de 3 membri din rândul consilierilor locali ai Consiliului Local al comunei Cristian, pentru a face parte din Comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Cristian, alocate pentru activități nonprofit de interes general conform Legii nr. 350/2005 și nominalizarea dintre aceștia a unei persoane pentru funcția de Președinte a comisiei de soluționare a contestațiilor și a două persoane care vor avea calitatea de membruPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
85.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 13.04.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
86.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 12.05.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
87.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
88.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-nei consilier local Monica-Alina TOMAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
89.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-nei consilier local Elena ANUȚOIUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
90.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui consilier local Cristian- Dumitru ȚĂRANUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
91.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui consilier local Eckhard NAGYPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
92.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui Viceprimar Octavian BUTAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
93.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui Primar Gicu CojocaruViceprimarul comunei Cristian, Octavian BUTA
94.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui consilier local Constantin DELEANUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
95.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui consilier local Ovidiu-Silviu BUZOIANUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
96.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui consilier local Aurelian-George BLĂNARUPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
97.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui consilier local Emil DIMAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
98.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui consilier local Mihai GRAPĂPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
99.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui consilier local Cătălin-Mihail MATCAȘPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
100.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui consilier local Gheorghe MURZAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
101.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a angajaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
102.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 19.05.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
103.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes generalPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
104.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amplasare toaletă automată în parcul de pe strada Morii”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
105.25.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Realizare iluminat public localitatea Cristian, cartierul Tineretului, jud. Brașov”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
106.22.06.2022Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Cristian pentru perioada
iunie 2022-august 2022
Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
107.22.06.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
108.29.06.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 25.05.2022
109.29.06.2022Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al d-lui Coticiu Dragoș Vasile și declararea vacant a locului acestuiaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
110.29.06.2022Proiect de hotărâre privind acceptarea Ofertei de donație autentificată sub nr. 1042/07.04.2022 la NP-Chirac Raluca Elena și trecerea în domeniul public cu destinația drum a imobilului donat de către Voidahazan Vasile și Voidahazan IleanaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
111.29.06.2022Proiect de hotărâre privind acceptarea Ofertei de Donație autentificată sub nr. 978/05.04.2022 la NP- Chirac Raluca-Elena și trecerea în domeniul public cu destinația drum a imobilului donat de către Tudor Eugen Ionel și Tudor ValeriaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
112.29.06.2022Proiect de hotărâre privind acceptarea Ofertei de Donație autentificată sub nr. 1974/07.06.2022 la NP-Chirac Raluca-Elena și trecerea în domeniul public cu destinația drum a imobilului donat de către Mako Ladislau și Mako Camelia-MariaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
113.29.06.2022Proiect de hotărâre privind la cunoștință a Declarației de renunțare autentificată sub nr. 1243/07.06.2022 la Notar Public Hotăran Violeta și trecerea terenului cu destinația drum în domeniul public al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
114.29.06.2022Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a Declarației de renunțare autentificată sub nr. 1246/07.06.2022 la Notar Public Hotăran Violeta și trecerea terenului cu destinația drum în domeniul public al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
115.29.06.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
116.29.06.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
117.29.06.2022Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Cristian, jud. Brașov a imobilelor terenuri cu indicativ cadastral DF177 și DF176, în vederea înscrierii provizorii în Cartea Funciară în favoarea Comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
118.29.06.2022Proiect de hotărâre privind constituirea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului local al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
119.29.06.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cristian, jud. Brașov pentru anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
120.29.06.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii închirierii spațiului de locuit situat în Cristian, str. Teilor, nr. 3, județul Brașov, familiei d-lui Dumitru NicolaePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
121.29.06.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018 încheiat de AMDDTP BV cu operatorul de transport RATBV SAPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
122.29.06.2022Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea H.C.L. nr. 183/2018 privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
123.29.06.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Îndiguirea și decolmatarea cursului pârâului Ghimbășel, pe raza comunei Cristian, județul Brașov”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
124.15.07.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 22.06.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
125.15.07.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 29.06.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
126.15.07.2022Proiect de hotărâre privind privind aplicarea sancțiunii disciplinare de diminuare a indemnizației cu 10% pe o perioadă de 6 luni, consilierului local Deleanu ConstantinPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
127.15.07.2022Proiect de hotărâre privind aprobare PUD-Plan Urbanistic de Detaliu-pentru construire locuință și împrejmuire, strada Lungă, nr. 235S, comuna Cristian, județul Brașov, beneficiar Corcheș CătălinPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
128.15.07.2022Proiect de hotărâre privind aprobare PUD-Plan Urbanistic de Detaliu-pentru garaj, strada Gheorghe Șincai, nr. fn, comuna Cristian, județul Brașov, beneficiari Stănilă Cătălin și Stănilă Aura-BiancaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
129.15.07.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru unitățile de cult religios din comuna Cristian, în anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
130.15.07.2022Proiect de hotărâre privind repartizarea costurilor generate de activitatea de transport public între bugetele UAT-urilor ce împart același traseuPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
131.031.08.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 15.07.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
132.031.08.2022Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Cristian pentru perioada septembrie 2022-noiembrie 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
133.031.08.2022Proiect de hotărâre privind numirea pentru anul școlar 2022-2023 a reprezentanților Consiliului Local al Comunei Cristian ca membri ai Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
134.031.08.2022Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 (un) an a imobilului cu destinația SALĂ DE SPORT aparținând Comunei Cristian, situată pe str. Lungă, nr. 161 către Școala Gimnazială CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
135.031.08.2022Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 2 (doi) ani a imobilului cu destinația GRĂDINIȚĂ aparținând Comunei Cristian, situat pe str. Gherasim Popa nr. 28, către Școala Gimnazială CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
136.031.08.2022Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.D.- Plan Urbanistic de Detaliu-pentru construire locuință, strada 1 Mai, nr. FN, comuna Cristian, județul Brașov, beneficiari TEODORESCU Bogdan-Flavius și TEODORESCU Sorana-CristinaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
137.031.08.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z.- Plan Urbanistic Zonal-pentru construire hale industriale, zone administrative, sediu de firmă, organizare de șantier și anexe, strada Șoseaua Cristianului, nr. 63B, comuna Cristian, județul Brașov, beneficiar S.C. AATEQ S.R.L.Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
138.031.08.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Comuna Cristian și Federația Română de Ciclism (FRC) în vederea co-organizării a celei de-a 55-a ediție a Turului RomânieiPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
139.031.08.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “CONSTRUIRE BAZĂ DE AGREMENT”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
140.031.08.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de S.C. Dorobeiul S.R.L. pentru servicii de apă potabilă și de epurare ape uzate (canalizare) la nivelul comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
141.31.08.2022Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a Declarației de renunțare autentificată sub nr. 1931/22.08.2022 la Notar Public Grămadă Antoniu Gheorghe, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al comunei Cristian a imobilului teren în suprafață de 8140 mp, înscris în CF nr. 100015 a localității Cristian nr. cadastral 100015 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Cristian a terenului cu destinație drumPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
142.31.08.2022Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “ Cetățean de onoare al comunei Cristian” d-lui Dima EmilPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
143.27.09.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
144.27.09.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii închirierii spațiului situat în Cristian, str. Lungă, nr. 96, jud. Brașov, d-nei Bălan CristinaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
145.27.09.2022Proiect de hotărâre privind atestarea apartenței la domeniul public al Comunei Cristian, jud. Brașov a imobilului teren din componența DJ 112B cu categoria de folosință drum, în vederea înscrierii provizorii în Cartea Funciară în favoarea comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
146.27.09.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice de alipire a 2 (două) imobile terenuri înscrise în Cartea Funciară a localității Cristian nr. 102686 și 102687- proprietate comuna CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
147.27.09.2022Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a comunei Cristian Cristian nr. 324 din data de 28.11.2017 încheiat cu SC Dorobeiul SRLPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
148.27.09.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cristian, jud. Brașov, pentru anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
149.27.09.2022Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a Declarației de renunțare autentificată sub nr. 1931/22.08.2022 la Notar Public Grămadă Antoniu Gheorghe, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al comunei Cristian a imobilului teren în suprafață de 8140 mp, înscris în CF nr. 100015 a localității Cristian nr. cadastral 100015 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Cristian a terenului cu destinația drumPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
150.27.09.2022Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 119/2018 privind aprobarea Înființării și organizării Serviciului Public de salubritate Cristian art. 2, alin. 3Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
151.11.10.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului reabilitare, modernizare și eficientizare energetică imobil str. Lungă, nr. 28 (Folosea) în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10-Valul renovării I.1 mobilitate urbană durabilă, subinvestiție: I.3-Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrative-teritorialePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
152.11.10.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului reabilitare, modernizare și eficientizare energetică imobil str. Lungă, nr. 103 (clădire Pomul Verde) în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10-Valul renovării I.1 mobilitate urbană durabilă, subinvestiție: I.3- Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrative-teritorialePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
153.20.10.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 27.09.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
154.20.10.2022Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a Declarației de renunțare autentificată sub nr. 607/29.07.2020 la Notar Sbera Violeta- Ariadna, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al comunei Cristian a imobilului teren în suprafața de 548 mp, înscris în CF nr. 101177 a localității Cristian nr. Cadastral 889, nr. Top 1964/1/2/4/5 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Cristian a terenului cu destinația drumPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
155.20.10.2022Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a Declarației de renunțare autentificată sub nr. 1239/01.10.2020 la Notar Roth Jeno, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al comunei Cristian a imobilului teren în suprafață de 1338 mp și 3501 mp, înscris în CF nr. 100106 a localității Cristian nr. cadastral 100106 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Cristian a terenului cu destinația drumPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
156.20.10.2022Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere în Registrul Agricol pentru semestrul I aferent anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activitățiPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
157.20.10.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul Public de Salubrizare Cristian la nivelul comunei Cristian pentru anul 2023Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
158.20.10.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a statului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
159.20.10.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
160.028.11.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 20.10.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
161.028.11.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 11.10.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
162.028.11.2022Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Cristian pentru perioada decembrie 2022-februarie 2023Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
163.028.11.2022Proiect de hotărâre privind acceptarea Ofertei de Donație autentificată sub nr. 5996/25.08.2022 la BNP Bătrânu Elena și trecerea în domeniul public cu destinația drum a imobilului donat de către dl. Orzan GeorgePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
164.028.11.2022Proiect de hotărâre privind acceptarea Ofertei de Donație autentificată sub nr. 5997/25.08.2022 la BNP Bătrânu Elena și trecerea în domeniul public cu destinația drum a imobilului donat de către Tudor Ioana-ValentinaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
165.028.11.2022Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a Declarației de renunțare autentificată sub nr. 4583/27.10.2022 la Notar Chirac-Raluca Elena, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al comunei Cristian a imobilului teren în suprafață de 900 mp, înscris în CF nr. 104462 a localității Cristian nr. top 192/1/8 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Cristian a terenului cu destinația drumPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
166.028.11.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de bază/mp la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, precum și tarifele de bază/mp la chiriile pentru spațiile de locuință din fondul locativ al comunei Cristian pentru anul 2023Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
167.028.11.2022Proiect de hotărâre privind premierea elevilor și sportivilor din comuna Cristian care au obținut rezultate deosebite în anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
168.028.11.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru Trimestrul I al anului 2022 pentru bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvențiiPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
169.028.11.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru Trimestrul II al anului 2022 pentru bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvențiiPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
170.028.11.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru Trimestrul III al anului 2022 pentru bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvențiiPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
171.028.11.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri de plată, constând în scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
172.028.11.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cristian, jud. Brașov, pentru anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
173.028.11.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pentru luna noiembrie a anului 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
174.028.11.2022Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 16/2015 privind darea în administrare către SC Dorobeiul SRL a unor bunuri de retur proprietatea Comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
175.028.11.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii închirierii spațiului situat în Cristian, str. Morii, nr. 3, jud Brașov familiei d-nei Irina Elena GrigorașPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
176.028.11.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii închirierii spațiului situat în Cristian, str. Lungă, nr. 28, jud. Brașov familiei d-nei Bumbaru MihaelaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
177.028.11.2022Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ-Plan Urbanistic Zonal-pentru Zonă Dotări Publice, strada. Acad. Irimie Staicu, nr. 32, comuna Cristian, județul Brașov, beneficiar Primăria Comunei CristianPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
178.028.11.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Realizarea instalațiilor de iluminat, crearea infrastructurii de comunicații/date și reglementarea instalațiilor de distribuție a energiei electrice în vederea modernizării urbane în localitatea Cristian, str. Gheorghe Lazăr”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
179.028.11.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere nr. 14 din data de 12.11.2003 încheiat cu dl. Buzică Dorin, urmare a decesului acestuia în favoarea copiilor Buzică Marian-Cristian, Buzică Alexandra, Buzică Ștefan-Lucian și Buzică Dorina-IoanaPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
180.028.11.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru unitățile de cult religios din Comuna Cristian, în anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
181.028.11.2022Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea concesionării prin încredințare directă d-lui Alexa Gheorghe a terenului în suprafață de 261 mp, situat în comuna Cristian, înscris în CF nr. 107317 a localității Cristian, nr. cad 107317 a localității Cristian, nr. cad 107317 aflat în proprietatea privată a comunei, în vederea extinderii construcțiilorPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
182.028.11.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2023 a prețului de referință a masei lemnoase provenită din fondul forestier, proprietatea publică a comunei Cristian, a criteriilor, volumelor și modul de valorificare a masei lemnoase, a prețurilor de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasă valorificată prin licitație publică a nivelului maximal al tarifelor pentru prestațiile de exploatări forestierePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
183.015.12.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 28.11.2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
184.015.12.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cristian, județul Brașov pentru anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
185.015.12.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pentru luna decembrie a anului 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
186.015.12.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoanele cu handicap și a indemnizațiilor lunare, pe anul 2023Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
187.015.12.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a localității Cristian ce va funcționa în anul 2023-2024Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
188.015.12.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării sumei din excedentul bugetului local al comunei Cristian pentru anul 2021Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
189.015.12.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2023 ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 pentru venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioarePrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
190.015.12.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii închirierii spațiului situat în Cristian, str. Lungă, nr. 182, ap 14., jud. Brașov familiei d-lui Nitu Mihai-LaurențiuPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
191.015.12.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni privind serviciile sociale la nivelul comunei Cristian în anul 2023Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
192.015.12.2022Proiect de hotărâre privind premierea elevilor și sportivilor din Comuna Cristian care au obținut rezultate deosebite în anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
193.015.12.2022Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
194.015.12.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul comunei Cristian pentru anul 2022Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
195.015.12.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea gestiunii directe ca modalitate de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și canalizare și atribuirea pe o durată de 5 ani a contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. Dorobeiul SRLPrimarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
196.027.12.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării Programului Operaţional Infrastructura Mare, a analizei energetice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire centrală electrică fotovoltaică nedispecerizabilă în comuna Cristian, judeţul Brașov”Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU
Nr. de înregistrare proiectNr. de ordine hotărâreNume inițiatoriTitlul proiectului de hotărâre a consiliului localAvizele comisiilor de specialitate sesizateStructura/Persoana din aparatul de specialitate al primarului responsabilă cu elaborarea raportului compartimentului de resortAlte avize necesare conform legiiNumărul de amendamenteData dezbaterii în ședința consiliului localFinalizarea procedurii
11Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii dezvoltare din cadrul bugetului local al comunei Cristian pentru anul 2022 din excedentul existent în bugetul localității CristianFavorabileȘef Birou Financiar, Buget Contabilitate04.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
22Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare din cadrul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții al comunei Cristian pentru anul 2022 din excedentul existent în bugetul localității CristianFavorabileȘef Birou Financiar, Buget Contabilitate04.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
33Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 15.12.2022FavorabileSecretar general30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
44Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 27.12.2022FavorabileSecretar general30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
55Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 04.01.2023FavorabileSecretar general30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
66Viceprimarul comunei Cristian, Octavian BUTAProiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2022 de către Primarul și Viceprimarul comunei Cristian, în timpul anului 2023FavorabileCompartiment Resurse Umane30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
77Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a localității Cristian ce va funcționa în anul 2023-2024FavorabileAviz ISJ Brașov30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
88Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobare PUZ-Plan Urbanistic Zonal- pentru construire locuințe și funcțiuni complementare, strada Vulcanului (DJ 112B), comuna Cristian, județul Brașov, beneficiari Sârbu Eugen Marius și alțiiFavorabileCompartiment UrbanismAviz CJ Brașov30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
99Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobare PUD-Plan Urbanistic de Detaliu- pentru construire garaj, strada Gheorghe Șincai, nr. FN, comuna Cristian, județul Brașov, beneficiari Cătălin STĂNILĂ și Aura-Bianca STĂNILĂFavorabileCompartiment Urbanism30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
1010Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Cristian, județul Brașov, pentru anul 2023FavorabileResurse Umane30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
1111Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind privind desemnarea a unui număr de 2 (doi) consilieri locali membri în cadrul Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei CristianFavorabileSecretar general30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
1212Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și stabilirea salariului de bază, pentru personalul angajat în cadrul Serviciului Public de Salubrizare Cristian pentru anul 2023FavorabileServiciul Public de Salubrizare-Compartiment Contabilitate30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
1313Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Cristian, jud. Brașov, a imobilului teren în suprafață de 378 mp în vederea înscrierii provizorii în Cartea Funciară în favoarea Comunei CristianFavorabileCompartiment Registrul Agricol30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
1414Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Cristian, jud. Brașov a imobilului teren cu suprafață de 1289 mp cu destinație drum-str. Gheorghe Doja, tronson 3, în vederea înscrierii provizorii în Cartea Funciară în favoarea Comunei CristianFavorabileCompartiment Registrul Agricol30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
1515Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice de dezlipire în 3 (trei) loturi a imobilului teren proprietate Statul Român prin comuna Cristian, înscris în CF nr. 103540 a localității Cristian, în suprafață de 459 mpFavorabileCompartiment Registrul Agricol30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
1616Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de SC Dorobeiul SRL pentru servicii de apă potabilă și de epurare ape uzate(canalizare) la nivelul comunei CristianFavorabile30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
1717Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice a proiectelor din domeniul tineret/educație alocate pentru activități nonprofit desfășurate în comuna Cristian, județul BrașovFavorabileCompartiment Juridic30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
1818Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice a proiectelor sportive pentru structuri sportive de drept public, privat, echipe și sport individual, desfășurate în comuna Cristian, județul BrașovFavorabileCompartiment Juridic30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
1919Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice a proiectelor culturale desfășurate în comuna Cristian, județul BrașovFavorabileCompartiment Juridic30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
2020Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Cooperare între comuna Cristian, județul Brașov din România și satul Trebisăuți, raionul Briceni din Republica MoldovaFavorabileCompartiment JuridicAviz Ministerul Afacerilor Externe Direcția Tratate Internaționale; Aviz Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
2121Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a Declarației de renunțare autentificată sub nr. 1254/21.05.2015 la NP Dr. Crăciun Nicușor, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al comunei Cristian a cotei de 1590/30000 respectiv 405/30000 din imobilul teren în suprafață de 8140 mp, înscris în CF nr. 100015 a localității Cristian nr. cadastral 100015, și trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Cristian a terenului cu destinația drumFavorabile Compartiment Registrul Agricol 30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
2222Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea Ofertei de Donație autentificată sub nr. 2764/31.08.2020 la BNP Crăciun Nicușor și trecerea terenului cu destinația drum în domeniul public al comunei CristianFavorabile Compartiment Registrul Agricol 30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
2323Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 183/2018, privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a comunei CristianFavorabileViceprimar30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
2424Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată afectate de coridorul de expropriere aferent lucrărilor de utilitate publică de interes local, la obiectivul de investiții “Modernizare rețea stradală conform PUZ Lunca Gării-Dorobei“FavorabileCompartiment Registrul Agricol 30.01.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 1625/02.02.2023
2525Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 30.01.2023FavorabileSecretar general27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
2626Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Cristian pentru perioada martie 2023-mai 2023FavorabileSecretar general27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
2727Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Cristian, jud. Brașov pentru anul 2023FavorabileȘef birou financiar, buget-contabilitate1 amendament propus de cele 3 comisii27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
2828Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pentru anul 2023FavorabileȘef birou financiar, buget-contabilitate27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
2929Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării sumei din excedentul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții înregistrat la sfârșitul anului 2022, pentru anul 2023FavorabileȘef birou financiar, buget-contabilitate27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
3030Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei din excedentul bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2022, pentru anul 2023FavorabileȘef birou financiar, buget-contabilitate27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
3131Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind constituirea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local al comunei Cristian pentru anul 2023FavorabileȘef birou financiar, buget-contabilitate27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
3232Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice de alipire a 2(două) imobile înscrise în Cartea Funciară a localității Cristian nr. 102100 și nr. 102148- proprietate Comuna Cristian FavorabileRegistrul Agricol 27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
3333Viceprimarul comunei Cristian, Octavian BUTAProiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii închirierii spațiului situat în Cristian, str. Lungă, nr. 28, jud. Brașov familiei d-lui SOMMERAUER IosifFavorabileCompartiment Juridic27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
3434Viceprimarul comunei Cristian, Octavian BUTAProiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii închirierii spaţiului situat în Cristian, str.Laterală, nr.37, jud. Brașov familiei d-lui Pavel AdrianFavorabileCompartiment Juridic27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
3535Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 216 din 06.12.2011 dl. Vasile Dima, urmare a decesului acestuia, în favoarea soției Dima VictoriaFavorabileCompartiment Juridic27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
3636Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobare PUD- Plan Urbanistic de Detaliu – pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, strada Lungă, nr.FN, comuna Cristian, județul Brașov, beneficiari Andrei Alexandru CERNESCU și Maria MOISAFavorabileCompartiment UrbanismAviz nr. 1/18.01.2023 al arhitectului șef27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
3737Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 145 din 27.09.2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 119/2018 privind aprobarea Înființării și organizării Serviciului Public de salubritate Cristian art. 2, alin. 3 FavorabileCompartiment Juridic 27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
3838Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind repartizarea costurilor generate de activitatea de transport public între bugetele
UAT-urilor ce împart același traseu
FavorabileViceprimar27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
3939Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 10 din 19.03.2008 având ca obiect concesionare spatiu în care functionează Cabinet Medical de Familie Dr.BUNGĂU DANIEL FavorabileCompartiment Juridic27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
4040Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice de dezmembrare în 3( trei) unități individuale a imobilului înscris în CF nr.102808 a localității proprietate comuna Cristian și iesirea din indiviziune prin partaj voluntar FavorabileCompartiment Registrul Agricol 27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
4141Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea Statutului actualizat al Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă pentru Zona Metropolitană Brașov, conform proiectului prezentat, astfel cum a fost revizuit conform dispozițiilor Legii nr.246 din 20 iulie 2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normativeFavorabileViceprimar27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
4242Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind privind aprobarea participării Comunei Cristian la programul Planului Național de Redresare si Reziliență(PNRR), Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15:Educație și aprobarea proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Cristian”FavorabileCompartiment Achiziții Publice27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
4343Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii închirierii spaţiului situat în Cristian, str.Mihai Viteazu, nr.1C, ap.24 jud. Brașov familiei d-lui Zaharia Daniel AmarFavorabileCompartiment Juridic27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
4444Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea Protocoalelor de Colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării proiectului ”HUB DE SERVICII MMSS- SII MMSS cod MySmis 130963” din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020FavorabileCompartiment Asistență Socială, Compartiment Juridic27.02.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3678/06.03.2023
4545Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Cristian la apelul de proiecte cu titlul „Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul II, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția I17. ”Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, aprobarea proiectului „Crearea unei rețele de hub-uri pentru dezvoltarea competențelor digitale în bibliotecile din Județul Brașov”, aprobarea Acordului de parteneriat al proiectului, aprobarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibileFavorabileBibliotecar08.03.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 3945/09.03.2023
4646Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 27.02.2023FavorabileSecretar general29.03.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 5594/04.04.2023
4747Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 08.03.2023FavorabileSecretar general29.03.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 5594/04.04.2023
4848Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii închirierii spațiului situat în Cristian, str. Lungă, nr. 28, jud. Brașov, familiei d-lui Cimpoeșu JănicăFavorabileCompartiment Juridic29.03.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 5594/04.04.2023
4949Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARUProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății Dorobeiul SRL, a contului de profit și pierdere și a situației financiare anuale pentru anul 2022FavorabileDorobeiul29.03.2023Transmitere către Instituția Prefectului prin adresa nr. 5594/04.04.2023
Sari la conținut